DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

WSTĘP

Szkoła Podstawowa nr 2 w Suchym Lesie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.suchy-las.com. Skorzystano również z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.suchy-las.com spełnia wymagania w 90,03%.

Data publikacji strony internetowej: 2016-04-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI

Deklarację sporządzono dnia 29.03.2021r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie.

 

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE

Sekretariat szkoły: sp2@suchy-las.com, telefon: 501 329 820
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście, dostępne zarówno od ulicy Poziomkowej - prowadzą do niego schody, jak i od ulicy Promienistej (droga wewnętrzna) - nie ma schodów, jest podjazd dla wózków osób niepełnosprawnych z poręczą. Na terenie szkoły są miejsca parkingowe.
Przy wejściu głównym pracownicy obsługi udzielają informacji, a także monitorują ruch osób wchodzących do szkoły i wychodzących ze szkoły.
Budynek szkoły zaprojektowano w obrysie litery "L" , posiada 3 kondygnacje. Na każdą kondygnację prowadzą schody, w budynku szkoły znajduje się winda.
Na każdym poziomie szkoły znajduje się korytarz szkolny.
Przed wejściem do szkoły nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W szkole nie ma dostosowań dla potrzeb osób niepełnosprawnych: informacji głosowych, pętli indukcyjnych, oznaczeń w języku Braille'a , korzystania z tłumacza języka migowego.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności