01 wrzesień

środa, 01 września 2021 Dyrekcja SP nr 2 Aktualności szkoły

Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID - 19 obowiązujące w Szkole podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie

Na podstawie:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach [Dz. U. 2020, poz. 1386];
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [Dz. U. 2020 poz. 1389];
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [Dz. U. 2020 poz. 1394];
4. Wytyczne MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2021 roku;
5. Zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 od 1 września 2021 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie wprowadza się następującą organizację pracy:

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Od 1 września 2021 roku nauka we wszystkich klasach odbywa się na terenie szkoły (edukacja stacjonarna) przy przestrzeganiu ogólnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej. Ewentualne zawieszenie zajęć stacjonarnych i przejście na inną formę pracy (nauczanie hybrydowe, nauczanie zdalne) może nastąpić wg aktualnych przepisów jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
2. Pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, o której mowa w punkcie 1., uwzględnia wystąpienie przypadku lub przypadków zakażenia SARS-CoV-2 / zachorowań na COVID – 19 wśród uczniów lub pracowników szkoły, a także lokalną sytuację epidemiologiczną na danym obszarze. W tym ostatnim przypadku decyzję o przejściu na nauczanie zdalne podejmuje zespół zarządzania kryzysowego odpowiedniego szczebla.
3. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego edukacja może przyjąć formę mieszaną (hybrydową) lub zdalną.
4. Procedury bezpieczeństwa obowiązują wszystkich uczniów, rodziców/opiekunów, nauczycieli i pracowników szkoły od dnia wprowadzenia. Mogą ulec zmianie, jeśli konieczne będzie dostosowanie ich do zmieniającego się prawa nadrzędnego.

Ogólne zasady dla szkół i placówek:

- Szczepienie: rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.
- Dezynfekcja: przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.
- Dystans: minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.
- Higiena: częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
- Maseczka: w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.
- Wietrzenie: przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

§ 2. Przyprowadzanie / przychodzenie uczniów do szkoły.

1. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy, jeśli jego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga). – czy to dodać?
3. Szkoła dysponuje środkami dezynfekcyjnymi i higienicznymi dla uczniów ( mydło, płyny dezynfekujące).
4. Uczniowie są zobowiązani przebywać w osłonach ust i nosa w przestrzeniach wspólnych szkoły (korytarze, hole, aula, szatnia, toalety), a także w trakcie przejścia na zajęcia wychowania fizycznego i podczas wejścia do hali GOS-u i na pływalnię OCTOPUS. Zwolnieni z tego obowiązku są uczniowie, którzy posiadają stosowne zaświadczenie lekarskie.
5. Rodzice (opiekunowie) uczniów:
a. zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii; przestrzegają wytycznych szkoły dotyczących przyprowadzania i odbioru dzieci,
b. wyposażają ucznia w wystarczający zestaw maseczek jednorazowych, które znajdują się w szafce klasowej ucznia (potrzebnych do korzystania z hali GOS-u i pływalni w ramach zajęć wychowania fizycznego),
c. mogą wchodzić do budynku szkoły tylko w razie konieczności (hol główny szkoły, sekretariat itp.), zachowując następujące zasady: jeden opiekun na dziecko, zalecany dystans od pracowników szkoły lub innych opiekunów, stosowanie środków ochronnych (osłona ust i nosa, jednorazowe rękawiczki lub dezynfekcja rąk),
d. w czasie przekazywania dziecka pod opiekę szkoły nie wchodzą na teren szkoły, oczekują przed drzwiami, zachowując dystans społeczny,
e. w razie konieczności przekazania dokumentów pozostawiają je w portierni szkoły lub w sekretariacie,
f. nie przekazują uczniom w trakcie zajęć żadnych posiłków, materiałów edukacyjnych, ubrań itp.
6. Ogranicza się do niezbędnego minimum przebywanie osób z zewnątrz w szkole (tylko w wyznaczonych obszarach) przy jednoczesnym, obowiązkowym stosowaniu środków ochronnych (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych).
7. Przy wejściu do szkoły znajduje się podajnik płynu do dezynfekcji rąk wraz z informacjami o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcją użycia środka dezynfekującego, jak również kosz na śmieci do wyrzucania zużytych masek lub rękawic jednorazowych.
8. Każdy uczeń, pracownik szkoły, osoba wchodząca do budynku jest zobowiązana do bezwzględnego zdezynfekowania rąk przed wejściem na teren placówki.
9. Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z planem lekcji. Nie gromadzą się przed budynkiem szkolnym, przed i po zakończeniu zajęć. Po wejściu do szkoły udają się w wyznaczone planem lekcji miejsce. Spotykając się wcześniej, zachowują między sobą zasady dystansu społecznego.
10. Przerwy między lekcjami uczniowie spędzają w wyznaczonym strefach dla każdej klasy z zachowaniem zasad dystansu społecznego.
11. Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych, w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych rozwieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
12. Uczeń z objawami chorobowymi trafia pod opiekę pielęgniarki lub wyznaczonego pracownika szkoły w wyznaczonym miejscu - izolatce, z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób. O zaistniałej sytuacji zostają niezwłocznie powiadomieni rodzice, którzy są zobowiązani w trybie pilnym odebrać ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu) i obowiązkowo skorzystać z teleporady medycznej.

§ 3. Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych.

1. Uczniowie określonej klasy przez większość zajęć przebywają w jednej sali lekcyjnej i nie przemieszczają się w budynku szkoły bez wyraźnej przyczyny. Zmiana sali wynika z lekcji realizowanych z podziałem na grupy, uczestniczenia w zajęciach informatyki i wychowania fizycznego i odbywa się w sposób zorganizowany. Uczniowie dokonują zmiany sal z zachowaniem dystansu społecznego.
2. Uczeń ma przypisane stałe miejsce w sali lekcyjnej i nie zmienia go bez pozwolenia nauczyciela.
3. Podczas przebywania na świeżym powietrzu nie jest wymagane noszenie maseczki z wyłączeniem przejścia na zajęcia wychowania fizycznego do hali GOS-u i Parku Wodnego OCTOPUS.
4. Uczeń, który zapomniał maseczki lub ją utracił (uszkodził), zachowując dystans społeczny, zgłasza ten fakt nauczycielowi lub pracownikowi szkoły.
5. W szkole obowiązują zasady bezwzględnego przestrzegania higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły, po powrocie ze świeżego powietrza, po lekcjach wychowania fizycznego, po skorzystaniu z toalety, przed i po posiłku itd.), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, ust, nosa. Obowiązuje zakaz siadania na podłodze podczas przerw.
6. Wszystkie pomieszczenia szkolne są systematycznie wietrzone, co najmniej raz na godzinę.
7. Sale lekcyjne i inne pomieszczenia szkolne (pomieszczenia sanitarnohigieniczne, ciągi komunikacyjne, powierzchnie dotykowe) są czyszczone i dezynfekowane codziennie na bieżąco, podobnie sprzęt sportowy i pomieszczenia kompleksu sportowego, z którego korzysta szkoła, za pomocą odpowiednich środków dezynfekujących.
8. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego w pełni respektuje się wytyczne MEN, MZ i GIS, które obowiązują kompleksy sportowe. Szkoła ogranicza ćwiczenia i gry kontaktowe i zastępuje je innymi, a jeśli to możliwe, zajęcia wychowania fizycznego będą odbywały się na powietrzu. Przy wejściu na obiekty sportowe obowiązuje nakaz noszenia maseczek, a w czasie zajęć uczniowie ćwiczą bez maseczek z zachowaniem stosownego dystansu społecznego.
9. Każdy uczeń bezwzględnie posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Należy bezwzględnie zadbać, by uczeń miał wszystkie pomoce naukowe i materiały piśmiennicze. Uczeń nie może schodzić wielokrotnie do szatni. Rano zabiera z szafki wszystkie potrzebne materiały, które zanosi do sali lekcyjnej i odnosi do szafki po zakończeniu zajęć w danym dniu.
10. Uczeń nie przynosi do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, zabawek itp.
11. Uczniowie w szkole nie mogą dzielić się jedzeniem i piciem. Każdy korzysta ze swojej – przyniesionej z domu – butelki z piciem. Dystrybutory wody nie będą czynne. Szkoła nie wydaje naczyń jednorazowych i nie udostępnia wody pitnej.

§ 4. Wyżywienie.

1. Kontakty personelu kuchennego z uczniami, nauczycielami i pracownikami szkoły zostają ograniczone do niezbędnego minimum. W przestrzeni wspólnej rekomenduje się stosowanie maseczki (najlepiej chirurgicznej).
2. Personel kuchenny podczas przygotowywania i wydawania posiłków stosuje wytyczne Sanepidu. Personel kuchenny podczas przygotowywania i wydawania posiłków jest zobowiązany do zachowania jak najwyższego poziomu higieny, mycia, dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń oraz sztućców oraz zachowania dystansu społecznego (1,5 m) od siebie nawzajem.
3. Wprowadza się nakaz dezynfekowania blatów stolików i poręczy krzesełek każdorazowo przed podaniem posiłku i po jego konsumpcji.
4. Posiłki są przygotowane w postaci gotowych porcji. Uczniowie przychodzą na stołówkę wg ustalonego wcześniej harmonogramu.
5. Wprowadza się zakaz dzielenia się przez uczniów żywnością przynoszoną z domu. Obowiązuje ponadto zakaz dostarczania uczniom przez rodziców lub opiekunów w trakcie pobytu w szkole wszelkich produktów spożywczych.

§ 5. Procedura korzystania przez ucznia z biblioteki szkolnej.

Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na drzwiach biblioteki i stronie szkoły (zakładka: biblioteka) według poniższych zasad:
1. Wolny dostęp do półek jest ograniczony do minimum, - w bibliotece mogą przebywać jednocześnie dwie osoby, z zachowaniem co najmniej półtorametrowego odstępu.
2. Rekomenduje się korzystanie z katalogu online (https://m009682.molnet.mol.pl). Można w nim wybrać książkę i sprawdzić jej dostępność. Wybraną pozycję czytelnik zapisuje na kartce, dopisuje swoje imię, nazwisko i klasę, i zostawia w wyznaczonym miejscu na stoliku przy wejściu do biblioteki. Książki można odebrać następnego dnia po godzinie 9.30.
3. Lektury dla klas 4-8 dostarczane są w następujący sposób: łącznicy klasowi ustalają (np. podczas lekcji wychowawczej lub języka polskiego) klasową listę zamówień i dostarczają ją bibliotekarzowi, dzięki czemu skróci się czas wypożyczenia książki.
4. Uczniowie klas 1-3 przychodzą z wychowawcą na wcześniej umówioną godzinę i do biblioteki wchodzą pojedynczo.
5. Zwracanie książki:
a. klasy 4-8: czytelnik wkłada do książki karteczkę z imieniem, nazwiskiem i klasą, i odkłada ją w wyznaczone miejsce na stoliku przy wejściu do biblioteki,
b. klasy 1-3: czytelnik zwraca książki wychowawcy.
6. Zwracane egzemplarze są wyłączone z wypożyczania na 2 dni – podlegają kwarantannie.
7. Bibliotekarz każdorazowo dezynfekuje blat, na którym leżały książki.
8. Zapewnia się wietrzenie pomieszczenia raz na godzinę.
9. Wszelkie pytania należy kierować przez dziennik elektroniczny bezpośrednio do bibliotekarzy.

§ 6. Opieka świetlicowa.

1. Na podstawie złożonych przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji kierownik świetlicy dokonuje przydziału do grup.
2. W grupie może przebywać do 25 uczniów.
3. W miarę możliwości organizacyjnych jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej stałej sali.
4. Grupy świetlicowe przebywają w salach wyznaczonych przez kierownika świetlicy.
5. Z sali usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować.
6. Do świetlicy może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych.
7. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców.
8. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły z zachowaniem zasady –jeden rodzic z dzieckiem.
9. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
10. W trakcie zajęć świetlicowych na sali gimnastycznej mogą przebywać maksymalnie dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy będzie zdezynfekowany.
11. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu prac porządkowych – czyszczenie przy użyciu wody z detergentem lub dezynfekcji.
12. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, dziedziniec szkolny itp. z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
13. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz placu zabaw, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
14. Na boisku może przebywać więcej niż jedna grupa przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
15. Należy ograniczyć aktywności naruszające zachowanie właściwego dystansu społecznego między uczniami.
16. Uczeń nie przynosi do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów.
17. Należy przestrzegać ogólnych zasad korzystania przez grupę z szatni przed wyjściem i po powrocie z boiska lub placu zabaw.
18. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w z zapewnieniem odległości od innych osób minimum 2 m. rodzice/opiekunowie zostaną zobowiązani do pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

§ 7. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby COVID-19.

1. Informacja o ewentualnym zarażeniu COVID-19, wśród uczniów lub pracowników szkoły, może pochodzić od lekarza, od rodziców, dyrektora szkoły lub innych pracowników szkoły. Informacja taka podlega weryfikacji i ocenie ryzyka przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne, a następnie, w razie potrzeby, podejmuje czynności, które mają na celu zapobieganie szerzeniu się zakażeń i zachorowań.
2. Rodzice ucznia powiadamiają o zakażeniu dyrektora szkoły niezwłocznie po tym, gdy otrzymają dodatni wynik badania. Informację taką otrzymuje również z laboratorium lub od lekarza Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, który kontaktuje się z rodzicami, a następnie ze szkołą, aby przeprowadzić dochodzenie epidemiologiczne na terenie szkoły (wśród uczniów i personelu), które ustali listę kontaktów osoby zakażonej.
3. W sytuacji, gdy uczeń przejawia objawy infekcji dróg oddechowych (podejrzenie zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, w szczególności temperatura powyżej 38°C kaszel, gorączka, duszności, utrata węchu o nagłym początku, utrata smaku lub inne nietypowe zaburzenia) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i natychmiastowy kontakt z rodzicami, którzy są zobowiązani jak najszybciej odebrać ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). Odebranie dziecka przez rodziców ze szkoły powinno być traktowane jako standardowa procedura ostrożnościowa związana z trwającym stanem epidemii zgodnie z zasadą, że w szkole przebywają jedynie dzieci niewykazujące objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Mający powyższe objawy nauczyciele, czy inni pracownicy szkoły niezwłocznie zakładają maseczkę i izolują się od innych osób.
4. Wymieniony uczeń/nauczyciel/pracownik szkoły jest odizolowany od innych w osobnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, do którego może wejść jedynie wyznaczony pracownik szkoły z zachowaniem dystansu społecznego wobec podejrzanego o zarażenie się chorobą COVID – 19.
5. Po opuszczeniu szkoły przez wspomnianego wyżej ucznia, nauczyciela lub pracownika szkoły dyrektor ustala obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń (nauczyciel, pracownik). Następnie przeprowadza się mycie i dezynfekcję powierzchni, mebli, sprzętu, powierzchni dotykowych z zastosowaniem środków dezynfekcyjnych aktywnych przeciwko wirusom oraz starannie wietrzy dane pomieszczenia. Dyrektor lub wyznaczony pracownik sporządza listę uczniów i pracowników, mających bliski kontakt1 z osobą z zakażeniem SARS CoV-2 i w razie potrzeby (czyli potwierdzenia zarażenia chorobą COVID-19) przesyła ją do miejscowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
6. W przypadku zachorowania na COVID-19, następne działania będą podejmowane w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego. W przypadku istnienia zwiększonego ryzyka zachorowania dalsze procedury będą wynikały z obowiązujących zaleceń Sanepidu i PIS.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników:

1. Wszyscy pracownicy powinni zostać poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.
2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.
3. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
4. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić miejsce, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych.
5. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
7. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
8. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
9. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
10. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.
* Ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§ 8. Procedura postępowania w przypadku przejścia na nauczanie w wariancie mieszanym (hybrydowym) lub zdalnym.

UWAGA:

1.Od 1 września uczniowie szkół wracają do nauki stacjonarnej i nie przewiduje się przejścia na nauczanie w wariancie mieszanym (hybrydowym) lub zdalnym – do odwołania.
2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a także obowiązujących przepisów prawa.

1. Zawieszenie zajęć, które następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, może dotyczyć grupy uczniów, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego, całej szkoły w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.
2. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dyrektor może zwiesić prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej i wprowadzić kształcenie mieszane (hybrydowe) na czas wskazany w zaleceniach.
3. Wprowadzenie żółtej lub czerwonej strefy na terenie danego powiatu nie oznacza automatycznego przechodzenia pracy szkoły na tryb mieszany (hybrydowy) czy zdalny. Wszelkie działania będą określone przez wytyczne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
4. W kształceniu mieszanym (tzw. hybrydowym) może dojść do organizowania zajęć w mniejszych grupach lub dla części klasy, a nawet dla pojedynczych uczniów. W zależności od zaistniałej sytuacji część uczniów może realizować nauczanie zdalne lub też niektóre zajęcia mogą być prowadzone w takiej formie.
5. W kształceniu zdalnym zostają całkowicie zawieszone wszystkie zajęcia stacjonarne i wszyscy uczniowie przechodzą na ten model nauczania.