1. Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest:

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II, mieszcząca się przy ul. Poziomkowej 11, 62-002 Suchy Las.

 

2. Przetwarzanie Twoich danych osobowych – kontakt.

Wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz konsultować z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) dostępnym pod adresem
e-mail: daneosobowe@suchy-las.com lub pod adresem szkoły.

 

3. Przetwarzanie danych osobowych – zakres.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest ściśle związane z funkcjonowaniem naszej palcówki w oparciu o statut i zadania publicznej jednostki oświatowej. Informacje zbierane na podstawie zgód oraz przepisów prawa służą nam do tworzenia dokumentacji dotyczącej uczniów, rodziców, prawnych opiekunów, nauczycieli i pracowników administracji, związanej z procesem edukacji.

 

4. Przetwarzanie danych osobowych – cel.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • bezpłatnego nauczania i wychowania,
 • przeprowadzania powszechnie dostępnej rekrutacji,
 • zatrudniania wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
 • realizowania procesu nauczania i wychowania zgodnie z obowiązującą podstawą programową,
 • realizowania ustalonych przez Ministra Oświaty zasad oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, sprawdzianów i konkursów,
 • realizowania programów i planów pracy szkoły,
 • realizowania zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów przewidziane przepisami prawa,
 • prawidłowego prowadzenia dokumentacji dotyczącej nauczania i działalności wychowawczej,
 • diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów,
 • podejmowania działań z zakresu profilaktyki uzależnień i problemów wychowawczych,
 • udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • utrzymania obiektu i jego otoczenia w stanie zapewniającym bezpieczeństwo,
 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www oraz aplikacji mobilnych.

 

5. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

 1. RODO Art. 6 ust. 1 lit. a w związku z zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. RODO Art. 6 ust. 1 lit. c w związku z aktami prawnymi:
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.,
 • Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2016 r. poz.1943 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zmianami),
 • Ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010),
 • Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483),
 • Konwencji o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526),
 • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 703),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1512),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym; (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1569),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 395),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1655),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zmianami),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. nr 135 poz. 1516 ze zmianami).

 

6. Przekazywanie danych – odbiorcy:

 • Organ prowadzący: Gmina Suchy Las z siedzibą przy ul. Szkolnej 13,
 • Organ prowadzący nadzór pedagogiczny: Wielkopolski Kurator Oświaty,
 • System Informacji Oświatowej (SIO),
 • Firmy zapewniające realizację usług o charakterze technicznym i organizacyjnym.

7. Przechowywanie danych – okres.

Twoje dane przetwarzane będą w czasie niezbędnym do realizacji celu a także po jego ustaniu w związku ze spełnieniem wymagań wynikających z przepisu prawa a szczególności prawa oświatowego.

8. Prawa osoby, której dane są przetwarzane – na podstawie RODO.

Zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień - skontaktuj się z naszym Inspektorem Danych Osobowych. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.