Regulamin rekrutacji

 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczniów – wyciąg z ,,Regulaminu rekrutacji projektu ,,Szkoły Kompetencji w Gminie Suchy Las” w Gminie Suchy Las”

§ 3

1.1 Podstawowe kryteria:

a) do udziału w projekcie uprawnieni są wyłącznie uczniowie i nauczyciele ze szkól podstawowych położonych na terenie Gminy i prowadzonych przez Gminę Suchy Las;
b) na zajęcia rekrutowani będą uczniowie/ uczennice zgodnie ze zdiagnozowanymi w każdej ze szkół indywidualnymi potrzebami, zainteresowaniami i predyspozycjami;
c) uczniowie/ uczennice mogą uczestniczyć w więcej niż jednej formie wsparcia;
d) rekrutacja uwzględnia zasady polityki równych szans i równości płci.

1.2. Szczegółowe kryteria:

1.2.1 Na zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne i informatyczne przyjmowani będą uczniowie, którzy uczęszczają do szkół objętych wsparciem ( tym samym zamieszkują gm. Suchy Las)

a) Potrzebują szczególnego wsparcia ze względu na braki edukacyjne:

- średnia ocen z przedmiotów objętych wsparciem: 2,00 – 3,5 w przypadku zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (20 pkt),

- średnia ocen z przedmiotów objętych wsparciem: 3,5 – 4,00 w przypadku zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (10 pkt).

b) Wykazują szczególne uzdolnienia i zainteresowania:

- średnia ocen dla zajęć, na które zgłaszają się uczniowie w ramach projektu: 4,5 – 5,0 (10 pkt),

- średnia ocen dla zajęć, na które zgłaszają się uczniowie: 5,0 – 6,0 (20 pkt).

 

§ 4

1.2.2 Na zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi przyjmowani będą uczniowie, którzy posiadają opinie z PPP/ pedagoga szkolnego o uzdolnieniach poznawczych i są uczniami szkół objętych wsparciem.

1.2.3 Na doradztwo edukacyjne przyjmowani będą uczniowie ostatnich klas SP objętych wsparciem, wyrażający chęć udziału w doradztwie. O przyjęciu na zajęcia będzie decydowała – poza statusem ucznia ostatniej klasy SP – kolejność zgłoszeń.

1.2.4 Na zajęcia w ramach indywidualizacji nauczania przyjęci zostaną uczniowie posiadający orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną bądź na podstawie opinii pedagoga szkolnego.

 

W rekrutacji nie uregulowanej niniejszym regulaminem obowiązuje kolejność zgłoszeń.