24 kwiecień

piątek, 24 kwietnia 2020 Dyrekcja SP nr 2 Aktualności szkoły

Komunikat z dnia 24 kwietnia br. w sprawie rekrutacji do oddziału dwujęzycznego

Szanowni Państwo,

w związku z dzisiejszą decyzją rządu o przedłużeniu zawieszenia nauki w szkołach i kontynuowaniu  zdalnego nauczania do 24 maja br. oraz zaplanowaniu egzaminu ósmoklasistów na dni 16, 17 i 18 czerwca br.,  uprzejmie informuję, że modyfikacji ulega także harmonogram rekrutacji do oddziału dwujęzycznego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie.

W związku z powyższym:
 1. Złożenia wniosku o przyjęcie do  oddziału dwujęzycznego klasy VII w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę przy postępowaniu rekrutacyjnym należy dokonać  od 27 kwietnia do 11 maja br.  Termin nie ulega zmianie.
  Dokumenty rekrutacyjne, tzn. wniosek i ewentualnie inne dokumenty, należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej.
  Formularze należy pobrać ze strony internetowej szkoły (www.suchy-las.com).
  Po wydrukowaniu należy je wypełnić i przesłać do szkoły na adres rekrutacjasp2@suchy-las.com w formie skanu, zdjęcia lub dokumentu z wpisanym imieniem i nazwiskiem rodzica lub prawnego opiekuna zamiast podpisu.
  Powyższe dokumenty w formie papierowej należy złożyć przy uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły o kserokopię świadectwa promocyjnego do klasy VII szkoły podstawowej, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, tj. w dniach 26-30 czerwca br.
 2. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną odbędzie się 19 czerwca br. o godz. 10.00 w siedzibie szkoły.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów niezakwalifikowanych i kandydatów zakwalifikowanych, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych nastąpi 23 czerwca br.
 4. Terminy pozostałych etapów rekrutacji nie ulegają zmianie.

 


Z poważaniem

Jarosław Krajewski