27 kwiecień

piątek, 27 kwietnia 2018 Dyrektor SP nr 2 Aktualności szkoły

Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych klasy VII

W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie utworzone zostaną dwa oddziały dwujęzyczne klasy VII. W oddziałach tych na co najmniej dwóch zajęciach edukacyjnych nauczanie prowadzone będzie w dwóch językach: polskim i angielskim. Drugim obowiązkowym językiem obcym będzie do wyboru – język niemiecki lub język hiszpański.

Do oddziałów dwujęzycznych klasy VII przyjmowani są uczniowie klasy szóstej na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów ustawowych, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, jeżeli w rodzinie kandydata występuje:

  1. wielodzietność rodziny kandydata,
  2. niepełnosprawność kandydata,
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Do oddziałów dwujęzycznych mogą aplikować uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie oraz uczniowie z innych szkół.

Jednym z warunków przyjęcia do oddziału dwujęzycznego jest przystąpienie do Sprawdzianu predyspozycji językowych, który przeprowadzony zostanie w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie w dniu 9 czerwca 2018 r. o godz. 10.00.

Szczegółowe zasady rekrutacji – w tym kryteria i harmonogram rekrutacji – zawarte są w Regulaminie rekrutacji do oddziału dwujęzycznego klasy VII.

Pliki do pobrania:

1. Regulamin rekrutacji
2. Wniosek o przyjęcie ucznia do oddziału dwujęzycznego kl. VII
3. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów ustawowych, branych pod uwagę na II etapie postępowania rekrutacyjnego
4. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
6. Przykładowy test sprawdzający z języka angielskiego do klas dwujęzycznych