06 luty

wtorek, 06 lutego 2018 Dyrektor SP nr2 Aktualności szkoły

Zapisy do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie

Szanowni Państwo, rodzice przyszłych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie!

Uprzejmie informuję, że:                                                        

 1. Zgodnie z zapisami prawa oświatowego uczniowie zamieszkali w obwodzie szkolnym Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie przyjmowani są do klasy pierwszej bez rekrutacji. Ze względów organizacyjnych proszę jednak, żeby rodzice (prawni opiekunowie) tych uczniów złożyli wypełniony formularz „Zgłoszenie ucznia do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II   Suchym Lesie w roku szkolnym 2018/2019” w terminie od 2 do 28 lutego br.

 2. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie mogą ubiegać się o przyjęcie do niej w trybie rekrutacyjnym określonym w Zarządzeniu nr 15/2018 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 30 stycznia 2018 r. (harmonogram) i Uchwale nr XXIX/325/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 marca 2017 r. (kryteria). Wypełniony formularz „Wniosek o przyjęcie ucznia do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie w roku szkolnym 2018/2019 ” z dołączonym w razie potrzeby oświadczeniem potwierdzającym spełnianie kryterium nr 2 przytoczonej powyżej Uchwały Rady Gminy Suchy Las należy złożyć w terminie od 2 do 28 lutego br.

 3. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów obecnych oddziałów klasy III E, F, G, H, I, J oraz klasy VI B, C w Szkole Podstawowej nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie przeniesionych z dniem 1 września 2018 r. w trybie art. 205 ustęp 1 i 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie nie muszą składać żadnych podań o przyjęcie ucznia do szkoły. Ze względów organizacyjnych proszeni są jednak o przekazanie Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie informacji o ewentualnej rezygnacji z uczęszczania do tej szkoły.

 4. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów obecnych oddziałów klasy III oraz klasy VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie nie wymienionych w poprzednim punkcie mogą ubiegać się o przyjęcie ich dzieci do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie w trybie art. 205 ustęp 2 i 5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Warunkiem ubiegania się o taką możliwość jest złożenie stosownego wniosku o przeniesienie ucznia z dniem 1 września 2018 r. do odpowiednio klasy IV lub VII Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie skierowanego do dyrektora tejże szkoły w terminie od 2 do 28 lutego br.

 5. Uczniowie klasy I, III, IV, VI i VII zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie, a uczęszczający dotychczas do innych szkół niż Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie, zostaną przyjęci odpowiednio do klasy II, IV, V, VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie po złożeniu wypełnionego formularza „Zgłoszenie ucznia do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie w roku szkolnym 2018/2019”. Ze względów organizacyjnych proszę, aby rodzice (prawni opiekunowie) tych uczniów złożyli formularz w terminie od 2 do 28 lutego br.

 6. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów uczęszczających do klasy I, III, IV, VI, VII innych szkół niż Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie i nie zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie mogą ubiegać się o przyjęcie ich dzieci do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie. Warunkiem ubiegania się o taką możliwość jest złożenie „Wniosku o przyjęcie ucznia do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie w roku szkolnym 2018/2019” skierowanego do dyrektora tejże szkoły w terminie od 2 do 28 lutego br.

 7. Począwszy od roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie utworzone zostaną oddziały dwujęzyczne klasy siódmej z poszerzonym wymiarem lekcji języka angielskiego i co najmniej dwoma przedmiotami nauczanymi w tym języku. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów klasy szóstej zamieszkałych w obwodzie i poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie mogą ubiegać się o przyjęcie do niej w trybie rekrutacyjnym określonym w Zarządzeniu nr 17/2018 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31 stycznia 2018 r. (harmonogram). Szczegółowe zasady rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych podane zostaną do wiadomości w terminie późniejszym. Uczniowie, którzy nie zostaną zakwalifikowani do oddziału dwujęzycznego będą mogli uczęszczać do innego oddziału w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie pod warunkiem, że pomyślnie przeszli rekrutację na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 15/2018 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 30 stycznia 2018 r. (harmonogram).

 8. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie zdecydowanych rozpocząć w niej naukę proszeni są o dołączenie do formularza „Zgłoszenie” wypełnionego formularza „Karta informacyjna” i jednego zdjęcia legitymacyjnego.

  Uczniowie z oddziałów klasy III i VI przeniesieni „z urzędu” do tej szkoły i zdecydowani do niej uczęszczać proszeni są o złożenie wyłącznie wypełnionego formularza „Karta informacyjna” i dołączenie do niego jednego zdjęcia legitymacyjnego.

 9. Spotkania informacyjne dla rodziców i uczniów (tzw. drzwi otwarte) ze względu na zbliżające się ferie odbędą się w następujących terminach:

  • klasa I - 17 lutego br. o godz. 8.30 i 26 lutego br. o godz.16.00 (termin do wyboru) w budynku przy ulicy Konwaliowej 4,

  • klasa IV - 17 lutego br. o godz. 10.00 i 26 lutego br. o godz.17.30 (termin do wyboru) w siedzibie szkoły przy ulicy Poziomkowej 11,

  • klasa VII - 17 lutego br. o godz. 11.30 i 26 lutego br. o godz.19.00 (termin do wyboru) w siedzibie szkoły przy ulicy Poziomkowej 11.

 

 

 

Jarosław Krajewski

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II

w Suchym Lesie

Pliki do pobrania:

Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Suchy Las 

Uchwała nr XXIX/325/17 Rady Gminy Suchy Las  

Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Suchy  

Zgłoszenie dla kandydatów zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 

Wniosek dla kandydatów do klas I zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 2 

Wniosek dla kandydatów do klas II - VIII zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 2 

Karta informacyjna dla kandydata do Szkoły Podstawowej nr 2