19 kwiecień

środa, 19 kwietnia 2017 Dyrekcja Gimnazjum Aktualności szkoły

Zapisy do Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie

Szanowni Państwo, rodzice przyszłych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie!

 

Uprzejmie informuję, że:

 

  1. Uchwałą nr XXIX/324/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 marca 2017 r. dotychczasowe Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie przekształcono w Szkołę Podstawową nr 2 w Suchym Lesie, która rozpocznie swoją działalność z dniem 1 września 2017 r. W skład obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie wchodzą następujące jednostki pomocnicze Gminy Suchy Las: Suchy Las Wschód, Złotniki Osiedle, Złotniki Wieś, Złotkowo. Siedzibą szkoły jest budynek dotychczasowego Gimnazjum przy ulicy Poziomkowej 11, a drugim budynkiem szkoły będzie budynek dotychczasowej filii Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej 4.

  2. Zgodnie z zapisami prawa oświatowego wszelkie czynności związane z rekrutacją i zapisami uczniów do Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie wykonuje dyrektor dotychczasowego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie i powołana przez niego komisja rekrutacyjna. W związku z powyższym wszelkie informacje dotyczące rekrutacji i zapisów uczniów do Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie uzyskać można w sekretariacie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie. Tam też należy pobierać formularze i składać dokumenty wymagane w procesie rekrutacji i zapisów do Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie.

  3. Zgodnie z zapisami prawa oświatowego uczniowie zamieszkali w obwodzie szkolnym Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie przyjmowani są do klasy pierwszej bez rekrutacji. Ze względów organizacyjnych proszę jednak, żeby rodzice (prawni opiekunowie) tych uczniów złożyli wypełniony formularz „Zgłoszenie ucznia do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie w roku szkolnym 2017/2018” w terminie od 24 kwietnia do 17 maja br.

  4. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie mogą ubiegać się o przyjęcie do niej w trybie rekrutacyjnym określonym w Zarządzeniu nr 46 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 28 marca 2017 r. (harmonogram) i Uchwale nr XXIX/325/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 marca 2017 r. (kryteria). Wypełniony formularz „Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie w roku szkolnym 2017/2018 ” z dołączonym w razie potrzeby oświadczeniem potwierdzającym spełnianie kryterium nr 2 przytoczonej powyżej Uchwały Rady Gminy Suchy Las należy złożyć w terminie od 24 kwietnia do 17 maja br.

  5. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów obecnych oddziałów klasy III E,F,G,H,I oraz klasy VI B, C w Szkole Podstawowej im. W. Bogusławskiego w Suchym Lesie przeniesionych z dniem 1 września 2017 r. w trybie art. 205 ustęp 1 i 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe do Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie nie muszą składać żadnych dokumentów. Ze względów organizacyjnych proszeni są jednak o przekazanie Szkole Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie informacji o ewentualnej rezygnacji z uczęszczania do tej szkoły.

  6. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów obecnych oddziałów klasy III oraz klasy VI Szkoły Podstawowej im. W. Bogusławskiego w Suchym Lesie nie wymienionych w poprzednim punkcie mogą ubiegać się o przyjęcie ich dzieci do Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie w trybie art. 205 ustęp 2 i 5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Warunkiem ubiegania się o taką możliwość jest złożenie stosownego wniosku o przeniesienie ucznia z dniem 1 września 2017 r. do odpowiednio klasy IV lub VII Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie skierowanego do dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie w terminie od 24 kwietnia do 17 maja br.

  7. Uczniowie klasy III lub VI zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie, a uczęszczający dotychczas do innych szkół niż Szkoła Podstawowa im. W. Bogusławskiego w Suchym Lesie zostaną przyjęci odpowiednio do klasy IV lub VII Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie po złożeniu wypełnionego formularza „Zgłoszenie ucznia do klasy czwartej/siódmej Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie w roku szkolnym 2017/2018”. Ze względów organizacyjnych proszę, żeby rodzice (prawni opiekunowie) tych uczniów złożyli formularz w terminie od 24 kwietnia do 17 maja br.

  8. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów uczęszczających do klasy III lub VI innych szkół niż Szkoła Podstawowa im. W. Bogusławskiego w Suchym Lesie i niezamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie mogą ubiegać się o przyjęcie ich dzieci do Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie. Warunkiem ubiegania się o taką możliwość jest złożenie „Podania o przyjęcie ucznia do klasy czwartej/siódmej Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie w roku szkolnym 2017/2018” skierowanego do dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie.

 

 

 

Jarosław Krajewski

Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II

w Suchym Lesie

Pliki do pobrania:

Zarządzenie Wójta Gminy Suchy Las Nr 46  

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 46 Wójta Gminy Suchy Las  

Uchwała nr XXIX/325/17 Rady Gminy Suchy Las  

Zgłoszenie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2  w Suchym Lesie w roku szkolnym 2017/2018  

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły podstawowej nr 2  w Suchym Lesie w roku szkolnym 2017/2018  

Zgłoszenie do klasy czwartej/siódmej Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie w roku szkolnym 2017/2018  

Podanie o przyjęcie do klasy czwartej/siódmej Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie w roku szkolnym 2017/2018