25 lipiec

poniedziałek, 25 lipca 2016 Dyrekcja Gimnazjum Aktualności szkoły

Zasady rekrutacji uczniów do klas I na rok szkolny 2016/2017


Szanowni Państwo, Rodzice uczniów klas szóstych!

Uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami prawa oświatowego, absolwenci szkół podstawowych  zamieszkali w obwodzie szkolnym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie przyjmowani są do klas pierwszych gimnazjum z urzędu - bez rekrutacji, na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci. Kandydaci zamieszkali  poza obwodem  gimnazjum  przyjmowani są, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami,  po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego,  na podstawie  wniosku rodziców dzieci.

W postępowaniu rekrutacyjnym  na rok szkolny 2016/2017 do klasy pierwszej gimnazjum są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznał określoną liczbę punktów oraz określił dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia -  UCHWAŁA NR XVI/178/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Suchy Las dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie naucza się języka angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego. Zasady organizacji nauczania języków obcych  określa załącznik nr 4a do Statutu Gimnazjum.

Szóstoklasiści zamieszkali zarówno w obwodzie gimnazjum, jak i poza nim, zgłaszają wolę rozpoczęcia nauki w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie poprzez złożenie w sekretariacie szkoły przy ul. Poziomkowej 11 zgłoszenia/wniosku o przyjęcie do klasy I z zaznaczeniem języka obcego, którego naukę chcą kontynuować i drugiego języka obcego, którego naukę chcą rozpocząć. Formularz zgłoszenia/wniosku  można pobrać ze strony internetowej lub w sekretariacie gimnazjum.

Wymagane dokumenty należy złożyć w następujących terminach: 

od 23 maja do 10 czerwca 2016 r.

  • kandydaci z obwodu: zgłoszenie

  • kandydaci spoza obwodu: wniosek oraz oświadczenia rodzica potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący

od 24 czerwca do 28 czerwca 2016 r.

  • kandydaci z obwodu: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej-(oryginał - do wglądu)

  • kandydaci spoza obwodu: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach  sprawdzianu (oryginał lub kopia). W przypadku kandydata – laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych  lub laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim – zaświadczenie o uzyskaniu w/w  tytułu (oryginał lub kopia)

do 20 lipca 2016 r.

  • kandydaci spoza obwodu: potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum  w terminie od 24 do 28 czerwca 2016 r.

W celu wystawienia legitymacji szkolnej kandydat jest zobowiązany również do dostarczenia wraz z w/w dokumentami jednego zdjęcia (podpisanego na odwrocie imieniem i nazwiskiem) – najpóźniej do 20 lipca 2016r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 określił Wielkopolski Kurator Oświaty Zarządzeniem nr 110.1.4.2016 z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie szczegółowych terminów przyjmowania do publicznych szkół na rok szkolny 2016/2017.

Oświadczenia rodzica, potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za  składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli  następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

 

Jarosław Krajewski
Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie