28 kwiecień

niedziela, 28 kwietnia 2019 Dyrekcja SP nr 2 Aktualności szkoły

Rekrutacja do oddziału dwujęzycznego klasy VII

W roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie utworzony zostanie jeden oddział dwujęzyczny klasy VII. W oddziale tym na co najmniej dwóch zajęciach edukacyjnych nauczanie prowadzone będzie w dwóch językach: polskim i angielskim. Drugim obowiązkowym językiem obcym będzie do wyboru – język niemiecki lub język hiszpański.

Do oddziału dwujęzycznego klasy VII przyjmowani są uczniowie klasy szóstej zamieszkałych w obwodzie i poza obwodem szkoły na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego określonego w Zarządzeniu nr 55/2019 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 12.04.2019 r. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów ustawowych, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, jeżeli w rodzinie kandydata występuje:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Jednym z warunków przyjęcia do oddziału dwujęzycznego jest przystąpienie do Sprawdzianu predyspozycji językowych, który przeprowadzony zostanie w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie w dniu 8 czerwca 2019 r. o godz. 10.00.

Szczegółowe zasady rekrutacji – w tym kryteria i harmonogram rekrutacji – zawarte są w Regulaminie rekrutacji do oddziału dwujęzycznego klasy VII.

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Wniosek o przyjęcie ucznia do oddziału dwujęzycznego kl. VII
 3. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów ustawowych, branych pod uwagę na II etapie postępowania rekrutacyjnego
 4. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
 5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
 6. Przykładowy test sprawdzający z języka angielskiego do klas dwujęzycznych